Jste zde: Nástroje STIMZET > O nás > obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obecná ustanovení
     Tyto všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží (dále jen obchodní podmínky) upravují prodej zboží společností M&V, spol.s r.o., divize STIMZET, Jasenická 2092, Vsetín, PSČ 755 01, IČO : 43964095, zapsané v Obchodní rejstříku - oddíl C, vložka 2538, Krajský soud v Ostravě (dále jen prodávající), a na základě objednávky zboží kupujícím, pokud písemná dohoda podepsaná oběma stranami nestanoví jinak.

Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ "Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě", a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

Katalogy a dokumenty
     Fotografie a texty přiložené k nabídkám nebo uvedené v katalozích, prospektech a jiných obchodních dokumentech, mají pouze informativní charakter a nepředstavují žádný závazek prodávajícího dodat identické zboží , pokud není smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo průběžně upravovat prezentaci nebo charakteristiky svých materiálů v souladu se zlepšováním služeb poskytovaným zákazníkům.

Používání výrobků
     Veškerá zařízení, výrobky, nástroje a přístroje dodávané prodávajícím jsou určeny výhradně k účelům tomu určeným. Prodávající neodpovídá za vady výrobků, ani za škody způsobené při jejich užívání k jiným účelům než účelům tomu určeným. Osoby používající výrobky prodávajícího odpovídají za jejich používání pouze k účelům k tomu určeným v souladu s bezpečnostními a jinými předpisy.

Objednávky zboží
     Zboží je možné objednat písemně, faxem nebo telefonicky.
     V každé objednávce musí být uvedeno:
- Katalogové číslo požadované položky, název zboží a množství zboží,
- Přesný název kupujícího s uvedením jeho sídla, IČO, DIČ
- Přesná adresa místa dodání zboží
- Číslo bankovního účtu z něhož bude provedena úhrada zboží (v případě bezhotovostní platby)
- Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem kupujícího

Cena, platební podmínky a dodání
     Kupní cena zboží se stanoví podle aktuálního Ceníku/Katalogu prodávajícího platného v okamžiku doručení (resp. doručení potvrzení) objednávky. Ceník/Katalog nabývá platnosti okamžikem vydání a jeho platnost je omezena v něm uvedeným datem.
     Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny výrobků uvedených v jeho Ceníku/Katalogu zejména v případě změn ekonomických podmínek (změna kurzu měny, změna dodavatelských cen, atd.)
     Ceny zboží v Ceníku jsou uvedeny bez DPH.
     Zboží je dopravováno pomocí PPL pokud se obě strany nedohodnou jinak. Náklady na dopravu a balné jsou fakturovány podle podmínek PPL.
 
PPL doprava ČR
hmotnost od - do            cena Kč s DPH
0 - 30 kg 81

Dobírka ČR
hmotnost od - do            cena Kč s DPH
0 - 30 kg 117

     Prodávající je oprávněn dodat zboží kupujícímu po částech a kupující je povinen částečné dodání zboží přijmout a je povinen platit jednotlivé dodávky zboží samostatně.

Platební podmínky
     Prodávající vystaví na základě objednávky kupujícího fakturu, kterou doručí spolu se zbožím na adresu sídla kupujícího uvedenou v objednávce zboží.
     Celková částka faktury musí být uhrazena ve lhůtě stanovené na faktuře od doručení na shora uvedenou adresu. Za den úhrady faktury se považuje den připsání platby na účet prodávajícího.
     Kupující může uhradit kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře, v hotovosti při převzetí zboží nebo v den splatnosti faktury složením kupní ceny do pokladny anebo jejím předáním oprávněnému zástupci prodávajícího. Dokladem o zaplacení kupní ceny v hotovosti bude pouze řádně vyplněný příjmový doklad opatřený razítkem prodávajícího a podpisem jeho oprávněného zástupce.
     Prodávající může požadovat od kupujícího zálohovou platbu až do výše 100% předpokládané kupní ceny včetně DPH.
     V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo se zaplacením zálohy, má prodávající právo odstoupit od smlouvy.
     V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
     Smluvním obchodním partnerům umožňuje prodávající odběr zboží na fakturu se splatností. Délka splatnosti faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně ve smlouvě.

Přechod vlastnických práv
     Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.
     Kupující se stává vlastníkem zboží jeho převzetím. Pokud však zaplatí kupní cenu až po převzetí zboží, nabude vlastnické právo ke zboží až okamžikem zaplacení.
     Převzetí zboží stvrzuje kupující nebo jeho oprávněný zástupce svým podpisem na předávacím dokladu dopravce.

Dodání zboží
     Prodávající odpovídá za dodání zboží dle dodacího listu.
     Prodávající je povinen dodat zboží a kupující je povinen je převzít v místě dodání stanoveném kupujícím v objednávce zboží.
     Kupující nebo jeho oprávněný zástupce je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kvalitu a množství zboží dle dodacího listu a tuto skutečnost stvrdit svým podpisem na dodacím listu.
     Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci.
     V případě převzetí zboží přímo u prodávajícího nebo u jeho autorizovaného zástupce, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího jeho převzetím kupujícím.
     V případě, že kupující-spotřebitel usoudí že objednané zboží, nevyhovuje jeho potřebám může nepoužité zboží do 14 kalendářních dnů v originálním obalu vrátit prodávajícímu. Pokud není dohodnuto jinak jsou v tomto případě náklady na dopravu k tíži kupujícího.

Nároky z odpovědnosti za vady
     Kupující je povinen reklamovat vady zboží do 3 dnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl nebo mohl dozvědět a to písemným oznámením prodávajícímu. Pokud tak neučiní, jeho nároky z vad zboží zaniknou.
     Ke každé reklamaci je kupující povinen přiložit reklamované zboží a písemné informace obsahující jeho název, sídlo, IČO, datum nákupu reklamovaného zboží, číslo faktury vydané při prodeji k reklamovanému zboží, popis vady, datum a podpis oprávněné osoby.
     Před vyřízením reklamace si prodávající může vyžádat lhůtu k jejímu posouzení. Maximální lhůta pro vyřízení reklamace včetně opravy zboží je 30 dní od uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
     Uznaná reklamace bude vyřízena opravou zboží nebo výměnou reklamovaného zboží za bezvadné.
     Nároky z vad zboží, které nebylo používáno řádným způsobem k tomu určeným nevzniknou.

Záruka a záruční doba
     Prodávající ručí za jakost dodávaného zboží.
     Záruční doba činí 24 měsíců, pokud není-li uvedeno jinak.
     Záruka zanikne, pokud zboží bylo opravováno osobou, která k tomu nebyla pověřena prodávajícím.

Servisní opravy
     Prodávající zajišťuje servisní opravu zboží. Opravy se uskutečňují na základě písemné smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

Práva k nehmotným statkům
     Prodávající je vlastníkem veškerých autorských práv a práv průmyslového vlastnictví k materiálům, průvodní dokumentaci, návodům k použití a projektům. Kupující se zavazuje je nerozmnožovat, neupravovat ani nepublikovat bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
     Některé názvy a značky uvedené v naších katalozích a dokumentech jsou registrovány a jsou předmětem známkoprávní či jiné zákonné ochrany.

Soudní spory
     V případně vzniku jakéhokoliv sporu, místně příslušným soudem pro řešení takového sporu bude v první instanci Okresní soud pro Vsetín nebo Krajský obchodní soud v Ostravě. Veškeré smlouvy a písemné dohody, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem.

Zpět na Hlavní stranu